خط ویژه : 77200111-021

مدل دوربین

دانلود

توضیحات

OD4H

دانلود ویدیو

محیط اداری - تصویر روز و شب

OD2H

دانلود ویدیو

محیط اداری - تصویر روز و شب

OS2H

دانلود ویدیو

محیط اداری - تصویر روز و شب

BX2SH

دانلود ویدیو

سال 1399 - تهرانپارس - تصویر روز و شب -حرکت انسان در فواصل مختلف

BM2HZ

دانلود ویدیو

سال 1399- تهرانپارس-محیط خیابان- تصویر روز و شب

BLC2H

دانلود ویدیو

سال 1399- تهرانپارس-محیط خیابان- تصویر روز و شب

BL4HWDR

دانلود ویدیو

سال 1399- تهرانپارس- تصویر روز و شب

BL2HWDR

دانلود ویدیو

سال 1399- تهرانپارس- تصویر روز و شب

BG8

دانلود ویدیو

سال1399-بولت 8 مگا پیکسلی- تهرانپارس- تصویر روز و شب و پلاک خوانی

BL2ANPR

دانلود ویدیو

پلاک خوانی در شب - شهر قم - 2019.12.11

BL2ANPR

دانلود ویدیو

پلاک خوانی در روز شهر قم - تاریخ 2019.12.11

PZ2STL

دانلود ویدیو

تصاویر از دور کوهستان در استان اصفهان

PZ2STL

دانلود ویدیو

دریافت تصاویر برج ایرتویا از فاصله چندکیلومتری

BL12H

دانلود ویدیو

شهر رویان - باند جنوبی بلوار - مورخ 2018.08.26

BL12H

دانلود ویدیو

شهر رویان - باند شمالی بلوار - مورخ 2018.08.26

PM3

دانلود ویدیو

دوربین گردان با زوم اپتیکال و ارسال بیسیم - روز - تهران حوالی رسالت

BM4E (2.8mm)

دانلود ویدیو

نمایش پلاک و چهره در فضای بیرون (روز)

(6MP) Fish eye

دانلود ویدیو

فضای اداری

(6MP) Fish eye

دانلود ویدیو

سوله نمایشگاه حفاظتی کرمان (1394)

210AH

دانلود ویدیو

دوربین 1MP -تردد در خیابان - روز

Thermal Camera

دانلود ویدیو

خارجی - تصویر هم زمان حرارتی و معمولی

BS2

دانلود ویدیو

نمایش پلاک خودرو در روز

PZ2

دانلود ویدیو

بلوار جانبازان - زوم اپتیکال بر روی پلاک خودرو و چهره افراد

PZ2

دانلود ویدیو

تصویر در روز - بلوار جانبازان تقاطع شهید باقری - زوم بر روی پلاک

PZ2

دانلود ویدیو

بلوار جانبازان